Základní Kynologická Organizace Petřvald

„Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe a zarmoutí vás jen tehdy, když odejde do psího nebe...“

Vnitřní řád

V N I T Ř N Í   Ř Á D

Základní Kynologické Organizace Petřvald

Právo užívat cvičiště včetně veškerého vybavení mají členové a hosté. Při používání cvičiště, klubovny, překážek a ostatního zařízení jsou členové a hosté ZKO Petřvald povinni řídit se tímto vnitřním řádem.

 • Veškerý organizovaný výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nácviky obran provádějí kvalifikovaní figuranti, jejichž práce je po dohodě prováděna za úplatu. Podmínkou účasti na tréninku obrany je fyzické zvládnutí psa.
 • Psovodi jsou povinni přivádět psy do areálu cvičiště na vodítku, agresivní psy s náhubkem. Mimo cviky, kde jsou psi tzv. na volno, smí psi volně pobíhat jen po dohodě s instruktorem výcviku a pod stálým dohledem psovodů.
 • Psi, přicházející na cvičiště musí být zdraví, očkovaní proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, leptospiroze a psincovému kašli. Pes musí být také řádně odčerven. Háravé feny se mohou výcviku zúčastnit po dohodě s příslušným instruktorem výcviku.
 • Areál cvičiště neslouží k venčení psů. K tomuto účelu jsou určeny prostory mimo cvičiště. V těchto prostorách, stejně jako na cvičišti, je povinností psovoda uklízet po svém psovi exkrementy do nádob k tomu určených. Také veškeré jiné odpadky uklízet do odpadkových košů či pytlů.
 • Mimo výcvik jsou psi drženi buďto v blízkosti psovoda tak, aby nenarušovali výcvik ostatních a nebo jsou odloženi do odkládacích boxů (popř. do přepravek, klecí či vozidel). Uvazovat psy je možné jen na místech k tomu určených. Do klubovny mají psi přístup jen pod dozorem psovoda a v případě, kdy neničí vybavení klubovny.
 • Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Povinností psovoda je vzniklou škodu buďto napravit nebo uhradit, a to do termínu určeného výborem klubu.
 • Psovodi jsou povinni řídit se pokyny výboru klubu a instruktorů výcviku. Při hromadném výcviku nijak neomezovat a neohrožovat ostatní účastníky výcviku.
 • Překážky a jiné výcvikové pomůcky používat jen k tomu, k čemu jsou určeny, pro soukromé účely používat zařízení a vybavení jen po předchozím schválení výborem.
 • Parkování vozidel v prostorách k tomu určených.
 • Nevhodné chování a hrubé zacházení se psem bude mít za následek vyloučení z výcviku a vykázání z prostor cvičiště.
 • Vstup a pohyb osob po cvičišti je na vlastní nebezpečí. Osoby doprovázející psovody se na cvičišti zdržují v místech k tomu určených, děti do 15-ti let musí být pod dozorem osoby starší 18-ti let. Každý dbá na pořádek a vlastní přinesené pomůcky, potraviny či jiné předměty po sobě uklízí a neomezuje tak v používání cvičiště jiné účastníky výcviku.
 • Odpadky patří do popelnic u vchodu, třídíme odpad, takže si dávejte pozor, kde co dáváte
Základní Kynologická Organizace Petřvald © 2014-2022 Frontier Theme